Adatvédelmi tájékoztató

Hírlevél küldés

Az adatkezelés célja

A hírlevélre feliratkozókat a budopest.hu a hírlevelekben a cég tevékenységével kapcsolatos információkról tájékoztatja. Ebből a célból kezeli a hírlevelekre feliratkozók személyes adatait.

A kezelt személyes adatok

A hírlevélre feliratkozásnál az elektronikus kereskedelmi törvény alapján kötelező  megadni az email címen kívül a feliratkozó nevét is. Ezen személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés miatt kezeljük.

A regisztráció során a felhasználó megadja nevét és email címét. Ezt a személyes adatot statisztikai céllal kívánjuk kezelni. Azt kívánjuk felmérni, hogy kik látogatják főként a honlapot és kik érdeklődnek a tevékenységünk iránt. Ennek ismeretében tud cégünk hatékonyabb, az érdeklődők igényeit jobban kielégítő módon működni.

Az adatkezelés módja, vonatkozó jogszabályi rendelkezések

Hírlevelek küldését a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza. Mindezek alapján, a fentiekben meghatározott adatkezelési rendelkezéseken túlmenően a hírlevelekre az alábbiak is alkalmazandók.

A gazdasági reklámtörvény szerint gazdasági reklám minden olyan közlés, amely többek között valamely szolgáltatás igénybevételére ösztönöz, vagy a vállalkozás ismertségét növeli, népszerűsítésére szolgál. Az elektronikus kereskedelmi törvény szerint a gazdasági reklámtörvény vonatkozó rendelkezéseit nemcsak a gazdasági reklámra, hanem a társadalmi célú, nem gazdasági reklámnak minősülő tájékoztatásra is alkalmazni kell.

A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat megismerése után a hírlevélre történő feliratkozás a fentieknek megfelelő hozzájárulásnak tekintendő.

A feliratkozás alapján cégünk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait, azaz a nevét és az email címét. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, vagy leiratkozáshoz lehetősége van direkt honlapunkon, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja cégünk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható.

A hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (az adatfeldolgozó) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a hírlevél címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A hírlevél küldésére vonatkozó  közös adatvédelmi szabályok

Az adatokat bármely, a fent meghatározott tevékenység végzésétől eltérő célból csak a további adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő előzetes hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.

Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy  cégünk mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségének a budopest.hu a jelen Adatvédelmi Szabályzatban tesz eleget adatkezelési célok és kezelt adatok jelen Üzletszabályzatban történő meghatározásával. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi Szabályzatból tájékozódhat. Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos szövege a honlapon folyamatosan elérhető.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

tájékoztatás

helyesbítés

törlés

betekintés

tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.

Az adatkezelő  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Felügyeleti szervek

A honlap működését az alábbi szervek felügyelhetik:

elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

Az adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Székely Budo-Sport Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 47. Ü/4.) által a(z) Budopest.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

By clicking the Redirect button the Customer accepts Székely Budo-Sport Ltd. (Hungary, 1077 Budapest Wesselényi u. 47.) at budopest.hu to provide the following personal data stored in its user database to PayU Hungary Ltd. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) Provided data: username, family name, given name, country, phone number, e-mail address.

The purpose of data transmission: customer support for users, confirming transactions and fraud-monitoring for users defence.